Algemeen.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Believe in Brows en cliënt/model. Mocht van deze voorwaarden afgeweken zijn, is dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

Verantwoording en eigen risico.

 • Alle opdrachten van cliënt/ model aan Bedrijf worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt/ model.
 • Door opdracht te geven aan Believe in Brows verklaart cliënt/model bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.
 • Door opdracht te geven aan Believe in Brows tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart cliënt/ model tevens dat zij/hij in een goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt/ model dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt/ model dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.
 • Cliënt/ model verklaart dat zij/hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is.
 • Cliënt/ model verplicht zich voordat de behandeling gestart wordt het toestemmingsformulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

Aansprakelijkheid.

 • Cliënt/ model geeft een opdracht aan Believe in Brows, hierbij verklaart deze dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Believe in Brows  kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat zal gaan bereiken.
 • Ondanks dat Believe in Brows haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is het mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.
 • Cliënt/ model krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 6-8 weken maar uiterlijk binnen 3 maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.
 • Mocht cliënt/ model een nabehandeling wensen terwijl Believe in Brows dit (medisch) niet verantwoord vind mag het bedrijf deze nabehandeling weigeren.
 • Believe in Brows is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Believe in Brows niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld te wijten is.
 • Believe in Brows is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make-up, cliënt/model draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.
 • Voor het geval Believe in Brows aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Believe in Brows voor de desbetreffende levering en /of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.
 • Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade heeft veroorzaakt alsmede Believe in Brows ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
 • In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt/ model volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/ hem geleden schade.

Betaling.

 • Believe in Brows vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt/ model. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de voorraad strekt of in de aangegeven looptijd.
 • De cliënt/ model dient na afloop van de behandeling de behandeling te voldoen contant of per bankoverschrijving.

Garantie.

 • Believe in Brows gebruikt voor het pigmenten uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van Waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.
 • Believe in Brows is GGD gecertificeerd waardoor u als opdrachtgever gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen uitgevoerd wordt.

Beschadiging en diefstal.

 • Believe in Brows heeft het recht van de cliënt/ model een schadevergoeding te eisen indien de cliënt/model meubilair, apparatuur of producten beschadigd.
 • Believe in Brows meldt diefstal ten alle tijden bij de politie.

Klachten.

 • Indien een cliënt/ model een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Believe in Brows. Believe in Brows zal de cliënt/ model binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven.

Recht.

 • Op elke overeenkomst tussen Believe in Brows en de cliënt/model is het Nederlands recht van toepassing, tenzij anders overeengekomen.
 • Believe in Brows is niet aansprakelijk voor wat bezoekers op de website/ Facebook zetten, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Annuleringen.

 • Men dient annuleringen uiterlijk 48 uur voor de behandeling door te geven. Is er geen geldige reden en wordt de afspraak na 48 uur voor de behandeling geannuleerd, dan dient men 25% van de behandeling te betalen.