Gebruik website www.believeinbrows.nl.

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in het gebruik van deze website of de op of via deze website verstrekte informatie.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze site verstrekte informatie, kan Believe in Brows niet garanderen dat deze informatie volledig, actueel en/of juist is.

Er kunnen derhalve geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Believe in Brows wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de volledigheid, actualiteit en juistheid van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Believe in Brows aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor kosten en directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Believe in Brows sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Informatie van derden.

De sites van derden waarnaar op deze website mogelijkerwijs links zijn opgenomen, worden niet door Believe in Brows gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Believe in Brows aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van gelinkte sites waarnaar op deze website verwezen wordt. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten.

Van deze website mag niets zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden overgenomen. Alle bestanden, foto’s en documenten welke worden getoond op onze website mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, kopie, screenshot of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. © Believe in Brows alle rechten voorbehouden.

Wijzigingen.

Believe in Brows behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer/ privacy beleid, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer/ privacy beleid, is gewijzigd.

Privacy.

Voor Believe in Brows is de bescherming van je persoonsgegevens zeer belangrijk. Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Believe in Brows verzamelt geen persoonlijke gegevens van bezoekers van deze website, tenzij je ervoor kiest deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen, onder meer door het invullen van het contactformulier op deze website. De informatie die je op deze website achterlaat gebruikt Believe in Brows om je op een adequate wijze te kunnen informeren over de activiteiten van Believe in Brows.

Believe in Brows respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan Believe in Brows verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Uiteraard kun je de door jouw verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen en op verzoek laten verwijderen.

Cookie’s.

Op de websites van Believe in Brows maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.

Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
  • het analyseren van het gebruik van onze website om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
  • het verzamelen van gegevens met betrekking tot je bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels je browserinstelingen. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Believe in Brows niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Geen persoonsgegevens.

Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. De website van Believe in Brows kan cookies daarom niet gebruiken om je persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om je op websites van derden te identificeren.

Bezwaar.

Heb je bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van je browser (internetprogramma) kun je cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies kan gevolgen hebben voor het gebruik van de website van Believe in Brows. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vind je op de website waarschuwingsdienst.nl.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.